ORTA BELEDİYESİ
ORTA BELEDİYESİ
SAYFALARGörev Yetkileri

 

Görev Yetkileri

 

BELEDİYE KANUNU_Gereğince Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri 

 

Kanun Numarası : 5393

 

Kabul Tarihi : 3/7/2005

 

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005

 

Sayı : 25874

 

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44

 

 

 

  • BELEDİYE BAŞKANI   

 

Madde 37- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Belediye başkanının görev ve yetkileri Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

 

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

 

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

 

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

 

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

 

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

 

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

 

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

 

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

 

j) Belediye personelini atamak.

 

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

 

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

 

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

 

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.(1)

 

“(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “özürlülere” ve “özürlüler” ibareleri sırasıyla “engellilere” ve “engelliler” şeklinde değiştirilmiştir.”

 

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

 

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.